Reglement lezingen

REGLEMENT LEZINGEN

  1. In deze regeling wordt verstaan onder: VAAMN: de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland.
  2. Leden van de VAAMN ontvangen per e-mail een uitnodiging voor de lezingen.
  3. In de uitnodiging wordt de duur van de lezing vermeld door middel van vermelding van begin- en eindtijdstip van de lezing.
  4. Aanmelding voor de bijeenkomsten van de VAAMN dient plaats te vinden volgens de in de uitnodiging aangegeven wijze.
  5. Inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. In geval van overtekening zal er een wachtlijst gehanteerd worden.
  6. Deelnemers aan een lezing dienen zowel bij aankomst als bij vertrek een handtekening te plaatsen bij hun naam op de presentielijsten. Op de presentielijsten is het tijdstip van aanvang respectievelijk einde van de lezing vermeld. Een afwijkende aankomst- of vertrektijd dient op de lijsten te worden vermeld bij de handtekening. Latere aankomst of vroegtijdig vertrek leidt tot neerwaartse bijstelling van het aantal hele uren waarvoor een aanwezigheidscertificaat wordt verstrekt.
  7. Na afloop van de lezing dient het uitgereikte evaluatieformulier te worden ingevuld en ingeleverd bij de secretaris of één van de andere leden van het bestuur van de VAAMN.
  8. De aanwezigheidscertificaten worden zo spoedig mogelijk na de bijeenkomst per post of per e-mail aan de leden die aan de vereisten hebben voldaan, toegezonden.
  9. Eventuele klachten over de opzet, inhoud en/of het verloop van de cursus, kunnen per e-mail worden gericht aan het bestuurslid dat belast is met de lezingen of aan de secretaris van de VAAMN.